Ga naar home van zeilschip huren grote groep IJsselmeer ook Sail 2015
Home
Het schip Umoja
Feestjes
Trouwen aan boord
Vergaderen
Vaargebied
Prijzen
Contact
Veelgestelde vragen
Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

De huurder is gehouden een aanbetaling van 50 % van de overeengekomen totale huursom direct te voldoen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor het vertrek overgemaakt te zijn. Indien er sprake is van catering op basis van nacalculatie wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Bij kortingen gelden andere betalingstermijnen. Indien de betalingen niet tijdig worden voldaan is 2% krediet beperking verschuldigd. Na sommatie kan de verhuurder een vertragingsrente van 1 % op maandbasis over het (restant-) verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening brengen, welke rente wordt berekend sedert de vervaldag, een gedeelte van een maand voor een geheel gerekend. Bij individuele inschrijvingen voor vaarbewijscursussen of zeiltochten in Nederland of het buitenland is het minimum aantal deelnemers 6 personen. Uiterlijk 3 weken voor vertrek zult u bericht krijgen over eventuele annul ering. De reeds overgemaakte bedragen worden dan retour gezonden naar de rekening van de huurder, mits er geen passend alternatief gevonden is. Annulering: De verhuurder raadt de huurder aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Wij stellen een reis- en ongevallenverzekering verplicht. Indien de huurder het contract wil annuleren, moet deze de verhuurder zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. De verhuurder zal in geval van annulering eraan meewerken een nieuwe huurder te vinden. Indien dat lukt, mag de verhuurder 20 % van de overeengekomen huurprijs met een minimum van €45,- aan de huurder in rekening brengen. Indien geen of slechts gedeeltelijk een vervanger gevonden wordt, blijft de verhuurder de huurprijs geheel of naar evenredigheid verschuldigd. In geval van annulering door de huurder tot zes maanden voor de ingangsdatum van de huurperiode, is de huurder 25 % van de totaalprijs verschuldigd. In geval van annulering door de huurder tot vier maanden voor de ingangsdatum van de huurperiode, is de huurder 50% van de totaalprijs verschuldigd.

In geval van annulering door de huurder tot twee maanden voor de ingangsdatum van de huurperiode, is de huurder 75 % van de totaalprijs verschuldigd. In geval van annulering door de huurder binnen twee maanden voor de ingangsdatum van de huurperiode, is de huurder 90 % van de totaalprijs verschuldigd.

In geval van voortijdig vertrek tijdens de huurperiode, om welke reden dan ook is de huurder de totaalprijs verschuldigd.

prijzen zijn niet bindend, onvoorziene prijswijzigingen met vluchten, belastingen of wisselkoersen kunnen van invloed zijn.

voor de vliegreizen zijn de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing.

Het is mogelijk om een slechtweer verzekering af te sluiten voor de catering en de huur van het schip, telefonisch contact hierover is mogelijk.

Wel of niet verband houdende met 11 september 2001 zijn verzekerende instanties terughoudendender geworden in het verzekeren van aansprakelijkheden. Bedrijfsrisicoaansprakelijkheid is zo’n verzekering die praktisch niet meer is onder te brengen. Derhalve stelt BlueSail zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor wat voor risico’s dan ook verband houdende met de door hen aangeboden zeilreizen en vaartochten. Eenieder dient zich hiervan bewust te zijn en zijn of haar verzekeringen afdoende te hebben geregeld.

Tijdens SAIL Amsterdam kan de huurder achteraf belast worden met de betaling van de gelden die tijdens de SAIL gehandhaafd worden. De keuze om vooraf niet bij te dragen ligt bij de huurder, mocht de SAIL organisatie de deelnemers aanboord van onze schepen alsnog belasten met toegang gelden dan worden deze verhaald bij de huurder. Wanprestatie: indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terug betalen. De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend (overmacht⁄ gewichtige omstandigheden). Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden. Aansprakelijkheid : De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies⁄ diefstal of schade aan goederen van de huurder

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel⁄ ongeval, tenzij de oorzaak van het lichamelijk letsel⁄ ongeval het gevolg is van gebrek aan het vaartuig.

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de verhuurder aangezochte instructeurs.

De huurder verklaart vrijwaring van aansprakelijkheid voor aangezochte instructeurs.

Eventuele schade aan derden, schoonmaakkosten en⁄ of aangerichte schade aan het schip, de inrichting hiervan of aan zaken welke bij het schip behoren, veroorzaakt door de huurder en⁄ of medehuurders, wordt na afloop van de huurperiode verrekend

De verhuurder dient de huurder op de bevestiging te verwijzen naar de Algemene Voorwaarden. De verhuurder en de huurder verklaren zich bij deze de Algemene Voorwaarden na te leven.